Topo-geodeetilised mõõdistused

Topo-geodeetilised mõõdistused

Topo-geodeetilise töö eesmärgiks on saada vajalikke lähteandmeid maa-alade planeerimiseks või ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks.

Topo-geodeetilise mõõdistamise tulemusena koostab geodeet digitaalse geodeetilise alusplaani koos aruandega, mille projekteerija või arhitekt võtab oma töö aluseks.

Geodeetiline alusplaan peab vastama Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korrale.

(Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14.aprilli 2016. a määrus nr 34, https://www.riigiteataja.ee/akt/119042016003)

Lisaks detailsele maapealsele situatsioonile on geodeetilisel alusplaanil kujutatud ka kõik maa-alused tehnovõrgud, maapinna jm elementide kõrgused ning samakõrgusjooned. Geodeetiline alusplaan kooskõlastatakse trassivaldajatega. Üldjuhul koostatakse geodeetilised alusplaanid mõõtkavas 1:500, kuid vajadusel kasutatakse ka mõõtkavasid 1:200 (Tallinna vanalinn) ja 1:1000 (pikad trassid ja teetööd) .

Meie eesmärk on pakkuda mõistliku hinnaga kvaliteetset teenust, millega kliendid rahule jääksid.

VÕTA ÜHENDUST!